VTD krävde 7 miljoner i skadestånd - fick 750.000

 


9 APRIL 2017

VTD stämde Upphandlingsbolaget i Göteborgs Stad inför tingsrätten och krävde som mest omkring 7 miljoner i ersättning för att avtalet om Postförmedling avbröts - efter endast 10 och en halv månads tid.

Under uppdraget redovisar VTD sammanlagt 388 reklamationer, motsvararande 0,17 promille av 2.300.000 hanterade försändelser, vilket VTD menar inte var något skäl till att häva avtalet i förtid.
Upphandlingsbolaget bestred VTD:s krav och hävdade att uppsägningen av avtalet var helt korrekt.

27 mars i år meddelade Tingsrätten en förlikningsdom som innebär att VTD får 750.000 kronor i ersättning av Göteborgs Stads Upphandlingsbolag.

  
Upphandlingen om utdelning av A och B-post för Göteborgs Stad med kranskommuner vanns av VTD och uppdraget startades 1:a juni 2014. Avtalet kunde som längst gälla i fyra år och ansågs värt omkring 70-80 miljoner. VTD fick redan i november 2014 en skriftlig varning och 31 mars 2015 skickade Upphandlingsbolaget en skriftlig besked om att avtalet upphör i förtid från 15 april 2015, efter endast 10,5 månader. Uppdraget fördes över till Postnord.

I VTD:s framställan heter det att Upphandlingsbolaget av okänd anledning var negativt inställt till VTD redan från starten. och "att deras agerande har varit uppsåtligt eller i vart fall grovt vårdslöst."

VTD ska ekonomiskt försättas i samma situation som om den ogiltiga hävningen aldrig ägt rum, heter det. 
Eftersom avtalet löpte med ett års förlängning per den 1:a juni varje år fram till 2018 och ingen ny upphandling aviserats för 2015, anser VTD att upphandlingsbolaget ska ersätta VTD för bortfallen vinst fram till 31 maj 2016. Intäkterna fram till det datumet skulle varit 19.284.400. Med en täckningsgrad på 36 % uppgår den totala skadan, enligt VTD, till 6.942.384 kronor, därtill ränta och rättegångskostnader.

Om inte rätten anser att skadan kan beräknas på det sättet vill VTD istället ha ersättning enligt beräknade kostnader som orsakats av Göteborgs Stad.
Inköpspriset av den för uppdraget införskaffade sorteringsmaskinen var, enligt VTD, 6.330.000 kronor, och efter avtalets uppsägning har den bara kunnat användas i ytterst liten utsträckning. Upphandlingsbolaget bör ersätta VTD med  2.850.694 kr. avseende sorteringsmaskinen. Alkolås i bilarna kostade 1.450.000. Uppstartskostnader med intern arbetstid, extern projektledare och extern IT-konsult beräknas till 1.399.000. Samt kostnader för utbildning 1 timme för 800 anställda 151.139 kr. Eftersom detta bara kunnat utnyttjas 10,5 månader istället för i vart fall 24 månader bör VTD ersättas med 1.842.450 kronor av dessa utgifter.
Till detta kommer lokalhyra fram till september 2015 och uppsägning av personal. Allt som allt bör Kommunen betala ett skadestånd på 5.564.430 kr., enligt den beräkningsmodellen.

Upphandlingsbolaget anlitade Magnussons advokatbyrå och skriver i sin inlaga att man bestrider VTD:s yrkande. "Inget belopp kan vitsordas som skäligt".

Det kommunala upphandlingsbolagets svar till tingsrätten innehöll 59 bilagor varav många handlade om VTD:s bristande utdelning. Och de skriver "av de händelser som Upphandlingsbolaget hänvisar till framgår att VTD:s anställda på olika sätt agerat felaktigt och begått avtalsbrotten och att VTD trots löften flera gånger inte tillsåg att förbättringar skedde". Bristerna började visa sig redan några dagar efter att VTD tog över utdelningen, menar man.
 Ur Upphandlingsbolaget inlaga kan vi läsa:
"VTD uppgav vid ett flertal tillfällen att man vidtagit diverse åtgärder för att råda bot på bristerna men samma fel upprepades om och om igen. VTD har bl.a. utdelat disciplinära påföljder mot personal som har agerat felaktigt, upprättat nya rutiner för hantering av returer och postreklamationer samt krediterat fakturor för det fall de tjänster som utförts varit felaktiga. Dock har inte åtgärderna fått önskad effekt. Problemen med postutdelningen fortsatte. Upphandlingsbolaget skickade därför en skriftlig varning till VTD med rättelseanmaning den 25 november 2014.
Upphandlingsbolaget bestrider VTD:s påstående att det under hela uppdraget inkommit 388 reklamationer till VTD, det  motsägs av VTD:s statistik  i aktbilaga 5. Flera av de reklamationer som framgår av bilagorna 2-57 har inte redovisats av VTD i reklamationsrapporter som presenterades för Upphandlingsbolaget av VTD under avtalstiden. Statistiken kan även ifrågasättas då en reklamation i aktbilaga 5 ofta innefattar ett stort antal fel som begåtts. Det kan enkelt illustreras med en reklamation den 27 augusti 2014 som framgår av VTD:s bifogade sammanställning som rör en reklamation avseende 70 brev (erbjudanden om förskoleplats) som har levererats mycket sent eller inte alls till mottagarna. Vidare så har de enskilda avtalsanvändarna framfört en mängd muntliga reklamationer till VTD vilka inte återspeglas i sammanställningen."

När det gäller skadestånd bestrider Upphandlingsbolaget att VTD lidit någon skada överhuvudtaget. När det gäller de utgifter som VTD säger sig ha haft bestrider Upphandlingsbolaget dessa. Enligt VTD:s årsredovisning är sorteringsmaskinen inte alls inköpt utan endast leasad och om VTD inte har behov av en sorteringsmaskin borde rimligtvis leasingavtalet ha sagts upp. De kostnader som VTD hänvisar till är i själva verket normala investeringskostnader för ett företag som enligt egen beskrivning är på väg att ersätta tidnings- och reklamutdelning med andra produkter och ingenting som Göteborgs Stad orsakat. Upphandlingsbolaget bestrider att man haft någon särskild lokal och bestrider att personal har sagts upp.
VTD har istället brustit i sina förpliktelser och gjort sig skyldiga till allvarliga fel i tjänsteutövningen, skriver Upphandlingsbolaget. VTD hade dessutom möjlighet att delta i den nya upphandlingen sommaren 2015 men valde att inte lämna något nytt anbud. De hade då potentiellt sett en möjlighet att vinna tillbaka uppdraget och då hade den skada de säger sig ha lidit till stor del aldrig uppstått.

Men när det gäller den nya upphandlingen finns det en hel del frågetecken som har påpekats av VTD. I underlaget för upphandlingen ställdes krav som av VTD ansågs som helt orimliga. Krav som ingen postleverantör i verkligheten kan leva upp till. I kraven på leverantören angavs att ingen försändelse fick levereras till fel adressat eller på fel tid. 
Upphandlingsbolaget kan därmed ha haft för avsikt att endast Postnord skulle komma ifråga för uppdraget och Postnord blev också det enda företag som lämnade in något anbud.

Rättsprocessen slutade med en förlikning och att VTD nöjde sig med ett mindre skadestånd och vill gå vidare och lämna den här affären bakom sig. 
VTD menar att skadeståndet i alla fall är ett erkännande av att postavtalet sas upp på felaktiga grunder och skriver att det var Upphandlingsbolaget som kontaktade VTD för att träffa en förlikning.

7 kommentarer:

 1. Ju sämre förhållanden som är - ju sämre blir ju utdelning.Om samma personer delar ut lång tid får man en bra utdelning - men nu verkar bolagen och även posten satsa på att rationalisera och förändra till döds.Då blir det klart fel. Ge dig ut mitt i natten på ett okänt område och se hur det känns - sen kan man komma och snacka.

  SvaraRadera
 2. VTD-kupp,eller? 6 miljoner för en leasad maskin?

  SvaraRadera
 3. Enligt en faktura som VTD lämnat till tingsrätten så har man betalat 7.125.000 för sorteringsmaskinen till säljaren, Pitney Bowes

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den sorteringsmaskinen var det tal om dom skulle leasa från ett företag från USA och fanns inte hos VTD när upphandlingen var klar.Det där tog minst 6 månader innan den stod där grann och fin hos VTD i Mölndal.Ett sånt leasingkontrakt är inte bara att säga upp.

   Radera
 4. Sen var det ett politiskt beslut att VTD skulle få den här räddningsplankan.Och kommunalpolitikerna valde att utöva påtryckningar på upphandlingsbolaget så att så skedde.Postnord ombads från högre ort att hålla tyst .Och ställde därefter upp när VTD behövde hjälp med postutdelningen i perioder.Sen blev det som det blev med känt följd...

  SvaraRadera
 5. Sorteringsmaskinen köptes genom vad som kallas finansiell leasing genom volkswagen finans och det finns inget vanligt leasingavtal som kan sägas upp.Finansiell leasing innebär att köparen binder upp sig till att köpa produkten eller hitta en annan köpare efter att leasingperioden har gått ut.

  SvaraRadera
  Svar
  1. VTD hade väl räknat med att konka innan det där leasings avtalet löpte ut...

   Radera