Avtal SDR

Nytt avtal tecknat utan förhandlingar med Almega. Transportarbetareförbundet skrev på förlängning av det gamla avtalet i tre år utan att kräva några förbättringar. Ingen normal förhandlingsverksamhet och ingen förhandlingsdelegation har varit tillstädes. Avtalet är endast undertecknat av en central ombudsman från Transport.

Transportarbetareförbundets ombudsman har den 15 juni 2017 utan förhandlingar åkt in till Almega på Östermalm i Stockholm och skrivit under ett nytt 3-årigt skamligt avtal med Svensk Direktreklam. 
Allting i föregående avtal förlängs utan förändringar. 
Löneökningen på grundackordet ligger på  endast omkring 0,5 öres ökning på ackordssatserna varje år, de närmaste tre åren. Avtalet räknas som Europas sämsta kollektivavtal om man ser till kostnadsnivån i varje land.


 • 2,2 procent, från den 1 juli 2017
 • 2,0 procent den 1 juli 2018
 • 2,3 procent den 1 juli 2019.


PDF -avtalet---------------
Tidigare avtal:

1-årigt avtal tecknades den 7 juni 2016. 
Avtalet är en skamfläck för svensk fackföreningsrörelse. Det utgör det absolut sämsta avtal som tecknats av en seriös fackförening i de nordiska länderna.

Avtalet är en förlängning av tidigare avtal och ger minimala höjningar av ackordet på omkring 45 - 70 öre för 100 utdelningar.

Per utdelning:


Distriktstyp  (fr o m) 2016-04-01    
A    15,70 öre
B    19,70 öre
C    23,70 öre
D    27,73 öre
Vikttillägg per 100 gram  3,99 öre

Ibladningslön
fr.o.m tredje enheten 3,85 öre per blad


 


Detta avtal gäller med en ökning av alla löner på 2,2 % från den 1:a juli 2017.
KOLLEKTIVAVTAL


Distribution av
direktreklam m m


2016-2017


Giltighetstid: 2016-04-01 – 2017-06-30Innehållsförteckning§ 1  Avtalets omfattning
§ 2  Arbetets ledning - föreningsrätt 
§ 3  Anställningsform 
§ 4  Ordinarie arbetstid för tim- och månadsanställda 
§ 5  Avlöning prestationslön 
§ 6  Avlöning timlön/månadslön 
§ 7  Bil-, transporthjälpmedels- och kostnadsersättning  
§ 8  Avlönings utbetalande
§ 9  Frånvaro
§ 10  Sjukanmälan 
§ 11  Semester 
§ 12  Permission med bibehållen lön 
§ 13  Ordningsföreskrifter 
§ 15  Uppsägning 
§ 16  Turordning 
§ 17  Lagen om anställningsskydd 
§ 18  Lagen om facklig förtroendeman 
§ 19  Skadeansvar  
§ 20  Yrkes- och arbetsmiljönämnd - TYA 
§ 21  Förhandlingsordning 
§ 22  Försäkringar 
§ 23  Trygghetsöverenskommelsen SAF-LO 
§ 24  Avtalets giltighetstid
Bilaga 1  
AnställningsbevisKOLLEKTIVAVTAL

mellan
Almega Tjänsteföretagen
och Svenska Transportarbetareförbundet 
avseende distribution av direktreklam, trycksaker, varuprover och liknande i de fall detta arbete utförs av distributörer anställda vid till arbetsgivarorganisationen anslutet distributionsföretag, som återfinnes i särskild förteckning.

Avtalet gäller ej för distributör under 16 år.


§ 1 Avtalets omfatttning

Detta kollektivavtal omfattar de till Tjänsteföretagen anslutna företag, som angivits i särskild förteckning vid avtalets upprättande.
Inkoppling under detta avtal ska ske med verkan från den första i månaden efter den då framställning därom gjorts från någondera parten.

§ 2 Arbetets ledning - föreningsrätt

Med iakttagande av lag och av avtalets bestämmelser i övrigt äger arbets-
givare rätt att leda och fördela arbetet, att fritt antaga och avskeda distributör samt att använda sådana, oavsett om de är organiserade eller ej.
Föreningsrätten ska å ömse sidor lämnas okränkt.

§ 3 Anställningsform

I anslutning till lagen om anställningsskydd gäller följande särskilda be-
stämmelser.

Mom 1     Provanställning

Avtal om provanställning får träffas enligt Lagen om anställningsskydd. Om någondera parten önskar bryta anställningen före provperiodens slut eller ej vill att anställningen ska fortsätta efter provperiodens slut, ska part underrätta motpart härom 14 dagar dessförinnan.


Arbetsgivare som önskar förfara enligt ovan ska samtidigt med underrättelsen varsla den kollektivavtalsslutande lokala fackliga organisationen härom.
Sådant varsel ska lämnas till den person på arbetsplatsen som av förbundet utsetts att vara facklig förtroendeman med uppgift att mottaga sådant varsel och, om sådan ännu ej utsetts, till lokalavdelningen.

I sådana fall har såväl arbetstagaren som den fackliga organisationen rätt till en överläggning. Sådan överläggning ska begäras omgående och komma tillstånd under underrättelsetiden 14 dagar. För det fall överläggning begärs meddelas slutligt besked i samband med överläggningen. Om någon över-
läggning ej begärs eller överläggning ej kommer tillstånd under underrättelsetiden, ska underrättelsen betraktas som ett slutligt besked angående provanställningens upphörande.
Har besked ej lämnats senast vid provperiodens utgång om att provanställning upphör vid provanställningsperiodens slut, övergår provanställningen i tillsvidareanställning.

Mom 2     Behovsanställning

Behovsanställning ska avse överenskommet arbete på vilket distributören erhållit distributionsmeddelande.

Beträffande behovsanställning innebär den att något arbetstidsmått ej är bestämt att företaget bara behöver erbjuda arbetet då han har behov av arbetstagarens arbetskraft att arbetstagaren efter eget gottfinnande vid varje särskilt tillfälle kan acceptera eller avvisa erbjudet arbete.
Distributören ska erhålla arbetserbjudande i turordning efter anställningstidens längd inom aktuellt distributionsdistrikt om inte hinder härom möter på grund av att distributören ej är tillgänglig då företaget behöver inkalla honom i tjänst eller annan distributör, som på grund av särskilda kvalifikationer i form av utbildning för eller tidigare erfarenhet av uppdrag av aktuell eller liknande art, lämpligen bör anförtros detta.
Företaget och den lokala fackliga organisationen eller den person på arbetsplatsen som av förbundet utsetts att vara förtroendeman kan gemensamt utforma andra principer för utläggning av arbete bland de behovsanställda distributörerna.


För annan anställning än behovsanställning gäller mom 1 och mom 3.

Mom 2 a   Garanterad behovsanställning

Behovsanställd distributör som har fyllt 20 år skall erbjudas garanterad behovsanställning efter att regelbundet ha utfört distributionsuppdrag 20 veckor under en 26-veckorsperiod. Distributionsuppdragen kan ha påbörjats innan distributören fyllt 20 år.
Garanterad behovsanställning ska avse överenskommet arbete på vilket distributören erhållit distributionsmeddelande.

Beträffande garanterad behovsanställning innebär den att företaget skall erbjuda distributionsuppdrag 40 veckor under en 52-veckorsperiod samt att arbetstagaren inte kan avvisa erbjudet arbete.
Den som tackar nej till erbjudande om garanterad behovsanställning är fortsatt behovsanställd i enlighet med mom 2 ovan. Detsamma gäller för distributör med garanterad behovsanställning som utan godtagbart skäl
avvisar arbetserbjudande. För den som avböjt erbjudande om garanterad behovsanställning eller för den som på grund av avvisat arbetserbjudande återgått till behovsanställning enligt mom 2 behöver arbetsgivaren inte lämna ytterligare erbjudande om garanterad behovsanställning förrän efter 52 veckor därefter.
Avbrytande av garanterad behovsanställning sker i övrigt enligt § 15.

Mom 3     Anställning för viss tid

Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om anställning för viss tid när anställningen avser vikariat vid exempelvis arbetstagares sjukdom, militärtjänstgöring och semester.
Avbrytes vikariatsanställning, som varar längre tid än en månad, ska en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar gälla.
Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om anställning för viss tid när behov av extra arbetskraft föreligger. Den lokala fackföreningen har möjlighet att begära förhandling om tillsvidareanställning om arbetstagaren mera regelbundet anställs för viss tid.

Mom 4     Anställningsbekräftelse/Anställningsbevis

För arbetstagare, anställda enligt mom 1 eller 3 ovan, ska arbetsgivaren i samband med att anställningsavtal träffas för arbetstagaren ange den anställningsform som gäller. Detta ska ske genom skriftligt anställningsbevis, som fastställts av avtalsparterna (bil 2).
Arbetsgivaren är skyldig vid prov- och visstidsanställning till den lokala fackliga organisationen insända kopia av upprättat anställningsbevis.
Behovsanställd distributör erhåller anställningsbevis genom att arbetsgivaren på av avtalsparterna fastställt distributionsmeddelande (följesedel) anger att distributören är anställd för aktuell distribution.
På begäran från den lokala fackliga organisationen ska arbetsgivaren för behovsanställd insända kopia på anställningsbevis.

§ 4 Ordinarie arbetstid för tim- och månadsanställda

Den ordinarie arbetstiden ska utgöra i genomsnitt 40 timmar per helgfri
vecka. Den ordinarie arbetstiden förlägges, om ej annat överenskommes med den anställde, måndag - fredag.

Tillsvidareanställd är berättigad erhålla minst två fridagar i veckan, varav varannan utlägges sammanhängande lördag - söndag. Överenskommelse om annan utläggning av 40-timmarsveckan kan träffas mellan arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen.

§ 5 Avlöning prestationslön

Mom 1

Den gängse löneformen för behovsanställd är prestationslön enligt § 5 mom 2-10.

Mom 2

Prestationslönen baseras på att distributionsmaterialet genom arbetsgivarens försorg levereras till distributörens bostadsadress eller till adress inom eller i anslutning till det aktuella distributionsdistriktet eller till annan överenskommen adress. Distributionen ska ske enligt särskilt meddelande om distributionsarbetet till distributören.

Mom 3

Distributören ska utföra distributionsarbetet inom de tider som anges av arbetsgivaren enligt särskilt meddelande.

Mom 4     Distriktsindelning

För fastställande av grundersättning ska aktuellt distrikt klassas enligt nedanstående typer.

Distriktstyp A - Lätt distrikt
Hyreshus med hiss och lätta brevlådor.

Distriktstyp B - Normalt distrikt
Hyreshus med hiss - svåra brevlådor.
Hyreshus utan hiss - lätta brevlådor.
Enkla villa-/radhusområden med tätt mellan brevlådorna.

Distriktstyp C - Svårt distrikt
Hyreshus utan hiss - svåra brevlådor. Vidsträckt villaområde.
Blandat villor/hyreshus.

Distriktstyp D - Mycket svårt distrikt
Centrumdistrikt med få hushåll.

Anmärkning avseende mom 4: Parterna är överens om att enstaka distrikt i undantagsfall kan avvika från ovanstående distriktsindelning. I sådant fall ska löneanpassning ske utifrån ovanstående distriktsindelning.

Mom 5     Grundersättning

Grundersättning utgår per hushåll med:

Distriktstyp  (fr o m) 2016-04-01
A    15,70 öre
B    19,70 öre
C    23,70 öre
D    27,73 öreMom 6     Vikttillägg

 Vikttillägg utgår
-  fr o m 2016-04-01 med 3,99 öre per utdelade 100 gram.
 


Mom 7  Sorteringstillägg
 

I de fall distributören beordras att själv sortera tre eller flera enheter utgår
sorteringstillägg fr o m den tredje enheten  

             -  f ro m 2016-04-01 med 3,85 öre per enhet


Anmärkning avseende mom 5-7:
Timlön för en normalprestation
Blir utfallet av prestationslönen
fr o m 2016-04-01 lägre än 73 kronor per timme
för en normalprestation ska timlön motsvarande detta belopp utgå.
Har distributören fyllt 18 år är timlönen för en normalprestation
fr o m 2016-04-01 83 kronor efter genomförda 10 veckors utdelning. Dessa veckor kan intjänas före 18-årsdagen.
För distributör med garanterad behovsanställning enligt mom 2 a är timlönen för en normalprestation fr o m 2016-04-01 94 kronor.
Beloppen inkluderar semesterlön/-ersättning.
Vid oenighet avseende tidsåtgången ska gemensam tidmätning ske.Mom 8     Arbete under nattetid

Om någon del av distributionsarbetet måste utföras under nattetid (kl 23.00-
07.00) beroende på att arbetsgivaren antingen angett att så måste ske eller
beroende på att arbetsgivaren angett disponibel distributionstid så att så
måste ske utgår ersättning med 50 procent av aktuell grundersättning.

Mom 9 ”Tillägg för disponibel distributionstid”

Prestationslönen är baserad på att disponibel utdelningstid i meddelandet enligt mom 3 totalt överstiger 8 timmar.
Om den disponibla utdelningstiden i meddelandet om distributionsarbete av arbetsgivaren begränsas till att understiga 8 timmar utgår ”tillägg för
disponibel distributionstid” understigande 8 timmar med 25 procent av
aktuell grundersättning.
Med disponibel utdelningstid avses skillnaden mellan den senaste tidpunkt
när distributionsarbetet ska vara avslutat och den tidigaste tidpunkt när
distributören ges tillgång till distributionsmaterialet och får påbörja
distributionen.

Mom 10    Prestationslön Lbl-linje (bil-linje)

gängse löneformen för anställd på Lbl-linje är prestationslön enligt § 5 mom 1-9 baserad på de timlöner som gäller för distributör enligt § 6 mom 5.

Anmärkning avseende mom 10:

Blir utfallet av prestationslönen lägre än timlönen för en normalprestation ska lön motsvarande timlön utgå.
Vid oenighet avseende tidsåtgången ska gemensam tidmätning ske.

§ 6 Avlöning timlön/månadslön

Mom 1

Tillsvidareanställd distributör erhåller timlön enligt mom 5 eller månadslön enligt mom 6.

Mom 2

Lönen baseras på att distributionsmaterialet genom arbetsgivarens försorg levereras till distributörens bostadsadress eller till adress inom eller i anslutning till det aktuella distributionsdistriktet eller till annan överenskommen adress. Distributionen ska ske enligt särskilt meddelande om distributionsarbetet till distributören.

Mom 3

I de fall distributören på arbetsgivarens anmaning själv hämtar distributions- materialet på av arbetsgivaren anvisat utlämningsställe, som ej ligger i eller i anslutning till det aktuella distributionsdistriktet, utgår "tillägg för hämtning", med aktuell timlön.

Mom 4

Distributören ska utföra distributionsuppdraget inom de tider som anges av arbetsgivaren enligt särskilt meddelande om aktuellt distributionsarbete.

Lönen enligt mom 1 är baserad på att disponibel utdelningstid (disponibel utdelningstid = skillnaden mellan den senaste tidpunkt när distributionsarbetet ska vara avslutat och den tidigaste tidpunkt när distributören ges
tillgång till distributionsmaterialet och får påbörja distributionen) i meddelandet om distributionsarbetet totalt överstiger 8 timmar, samt att arbetsgivaren ej genom att ange att så måste ske eller genom angivande av
disponibel distributionstid, beordrar distributören att utföra någon del av distributionsarbetet under nattetid (kl 23.00 - 07.00).
Om den disponibla utdelningstiden i meddelandet om distributionsarbetet av arbetsgivaren begränsas till att understiga 8 timmar, utgår "tillägg för disponibel distributionstid understigande 8 timmar" med 25 % av aktuell
timlön.
Härutöver utgår tillägg med 50 % av aktuell timlön om någon del av distributionsarbetet måste utföras under nattetid (kl 23.00 - 07.00), beroende på att arbetsgivaren antingen angett att så måste ske eller beroende på att arbetsgivaren angett disponibel distributionstid så att så måste ske. Detta tillägg benämnes "tillägg för att (hela eller del av) distributionsarbetet måste utföras under nattetid".


Mom 5

Distributör med löneformen timlön erhåller lön med:
Minimilön (kronor per timme)
fr o m   2016-04-01
Ålder  Timlön
16-17 år  109,78 kr
18-21 år  117,50 kr
22-23 år  136,10 kr
24 år       143,14 kr


Mom 6
För distributör med löneformen månadslön utges timlönen x 173.


§ 7 Bil-, transporthjälpmedels- och kostnadsersättning

Mom 1

Milersättning utgår enligt Skatteverkets rekommendationer eller enligt överenskommelse med lokal facklig organisation.

Mom 2

Särskild överenskommelse kan träffas mellan arbetsgivaren och hos denna anställd facklig förtroendeman eller lokal facklig avdelning om den månatliga utbetalningen av milersättning grundas på ett årsgenomsnitt för
distrikt eller individ.

Mom 3

I de fall arbetsgivare ställer bil till distributörens förfogande och distributören samtidigt ålägges ansvar för bilens tvätt, service, reparationer etc, ska distributören erhålla ersättning enligt särskild överenskommelse.

§ 8 Avlönings utbetalande

Mom 1

Löner och extra ersättningar utbetalas senast den 25 i varje månad om inte annat överenskommits. Infaller sålunda fastställd avlöningsdag på lördag, söndag eller helgdagsafton utbetalas lönen dagen innan. Lönen beräknas för distributionsarbete med sista utdelningsdag under tiden från och med den 1 i närmast föregående månad till och med den sista dagen i närmast föregående månad.

Mom 2

Arbetsgivaren har skyldighet att - i enlighet med de regler som de centrala parterna fastställer - göra löneavdrag för de i Svenska Transportarbetareförbundet organiserade anställda distributörernas fackföreningsavgifter. Gjorda avdrag ska inbetalas till Transportarbetareförbundet enligt överenskommelse senast den 5:e i varje månad.

Mom 3
Arbetsgivaren är skyldig att föra avlöningslistor där alla ersättningar specificeras i den mån det icke av andra handlingar framgår hur avlöningen beräknats. Arbetstagaren ska kvittera avlöningslistan, där avlöningen icke utbetalats genom bank, post eller på annat betryggande sätt.

§ 9 Frånvaro

För distributörer med fast månadslön som löneform och som varit frånvarande på grund av sjukdom ska avdrag göras med 1/26 av månadslönen och ev förekommande premiedel gånger antalet frånvarodagar måndag - lördag.

Under månad då distributör varit frånvarande av annan anledning än sjukdom, dock ej på grund av permission, eller inställer sig så sent att distributörens ankomst icke kunnat avvaktas, ska avdrag göras med belopp motsvarande distributörens lön per arbetsdag gånger antalet frånvarodagar under vilka arbete skulle ha utförts.

§ 10 Sjukanmälan

Mom 1

Vid bortovaro på grund av sjukdom ska distributören så snart som möjligt göra anmälan härom till arbetsgivaren på lämpligt sätt. Distributören är skyldig att på anfordran av arbetsgivaren styrka frånvaron med läkarintyg eller uppgift från allmän försäkringskassa.

Mom 2     Sjuklön

Sjuklön utgår enligt lagen om sjuklön under de första 14 kalenderdagarna av varje sjukdomsfall för sådan tid som arbetstagare skulle utfört arbete under överenskommen arbetstid om han ej varit sjuk, dock ej för karensdag.
Anmärkning:
I månadslönen ingår alla former av lön och tillägg som den anställde skulle ha erhållit om han varit i arbete.
Samma gäller om arbetstagare måste avhålla sig från arbete på grund av risk för överföring av smitta och rätt föreligger till ersättning enligt lagen om ersättning för smittbärare.

Mom 3     Föräldralön

 Detta moment upphörde att gälla från och med den 1 januari 2014 då
försäkringen om föräldrapenningtillägg (FPT) började att gälla efter
överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och LO. Se § 22


§ 11 Semester

Mom 1

Semester utgår enligt lag, dock med iakttagande av att semesteråret ska sammanfalla med kalenderåret.

Mom 2

Semesterlön/ersättning utgör 13 %.

Semesterlönen per dag
-  fr.o.m. 2016-04-01 ska uppgå till lägst 1 247 kronor för tidavlönad
heltidsarbetande arbetstagare
 

För tidavlönad deltidsarbetande och för sådan arbetstagare som inte avlönas
med slutlön nedräknas beloppet i proposition till arbetad tid.
Mom 3

Överenskommelse om andra former för beräkning och utbetalning av semesterlön och semesterersättning kan träffas mellan arbetsgivaren och Svenska Transportarbetareförbundet.


§ 12 Permission med bibehållen lön

Anhållande om permission ska göras i så god tid som möjligt.
Orsaken till permissionen ska på förhand eller - om så inte kan ske - i efterhand styrkas om arbetsgivare så begär.

Mom 1     Permission för personal med fast lön som löneform.

Med permission förstås kort ledighet med bibehållen lön (med "bibehållen lön" avses att löneavdrag ej ska ske) under högst en dag. Vid nära anhörigs begravning kan permission dock också omfatta nödvändiga, högst två, resdagar.
Permission ska beviljas i följande fall:
·  Eget bröllop
·  Egen 50-årsdag
·  Förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller
olycksfall
·  Besök hos sjukvårdsinrättning efter remiss av företagsläkare eller, om
sådan ej finnes, annan av arbetsgivaren godkänd läkare
·  Nära anhörigs frånfälle
·  Nära anhörigs begravning
·  Plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig
Som nära anhörig räknas make/maka, sammanboende som lever i äktenskapsliknande förhållande, barn, barnbarn, syskon, föräldrar och svärföräldrar samt mor- och farföräldrar.
Arbetsskada - Arbetare, som arbetat del av dag och därefter måste lämna arbetsplatsen under återstoden av arbetsdagen på grund av arbetsskada, erhåller permission under denna tid. För det fall arbetsskadan föranleder sjukskrivning för längre tid än sju dagar räknat från och med insjuknandedagen enligt lagen om allmän försäkring, utges ej någon ersättning från arbetsgivaren för ovan beviljad ledighet, då arbetaren är berättigad till ersättning för inkomstförlusten från TFA.

Mom 2     Permission för personal med endast prestationslön som  löneform

Med permission förstås kort ledighet med bibehållen lön under högst en dag.
Prestationslön ska här utgå enbart vid nära anhörigs frånfälle samt vid egen eller hemmaboende nära anhörigs akuta sjukdom eller olycksfall, som inträffar den dag distributionen skulle ske.
Arbetsskada - Distributör, som utfört del av distributionsarbete och därefter måste lämna återstoden av distributionsarbetet outfört på grund av
arbetsskada, erhåller permission under denna tid. För det fall arbetsskadan föranleder sjukskrivning för längre tid än sju dagar räknat från och med insjuknandedagen enligt lagen om allmän försäkring, utges ej någon ersättning från arbetsgivaren för ovan beviljad ledighet, då arbetaren är berättigad till ersättning för inkomstförlusten från TFA.

Mom 3     Föräldraledighet

Anställd, som enligt reglerna i föräldraledighetslagen har rätt till att avhålla sig från arbete i samband med barns födelse, ska, om denne önskar sådan ledighet, underrätta arbetsgivaren därom i god tid och senast en månad i förväg samt ange vilken tidsperiod ledigheten avser.

Vad sålunda sagts gäller även manlig eller kvinnlig distributör, som enligt nyss nämnda lag äger rätt till ledighet i samband med att distributören i sitt hem mottager barn såsom fosterbarn eller adoptivbarn.

§ 13 Ordningsföreskrifter

Mom 1

Anställd är skyldig att noggrant iakttaga av arbetsgivaren utfärdade ordningsföreskrifter för arbetets utförande.

Mom 2

Vid distribution där det ur skyddssynpunkt är påkallat med särskild skyddsutrustning ska arbetsgivaren tillhandahålla sådan.

§ 14 Varning och suspension

Om arbetstagaren har gjort sig skyldig till allvarlig förseelse i tjänsten kan arbetsgivaren tilldela arbetstagaren skriftlig varning. Sådan åtgärd ska omgående delges den lokala fackföreningen. Fackföreningen har möjlighet
att inom tre veckor från delfåendet göra invändning mot åtgärden.


Om arbetstagaren gjort sig skyldig till förseelse som kan föranleda uppsägning eller avskedande, kan arbetsgivaren och den lokala fackföreningen istället för uppsägning eller avskedande överenskomma om suspension för viss tid. Arbetstagaren ska godkänna sådan åtgärd. Under suspensionstid har arbetsgivaren inga ekonomiska förpliktelser gentemot arbetstagaren. Kan överenskommelse om suspension för viss tid ej träffas eller kan arbetstagaren inte godkänna sådan överenskommelse, kan frågan om suspension hänskjutas till central förhandling. Kan överenskommelse om suspension inte träffas vid central förhandling, kan frågan om uppsägning eller avsked i sista hand prövas av domstol.

§ 15 Uppsägning

Med undantag av vad som sägs i § 3, mom 1 och 2, gäller den uppsägningstid som stadgas i lagen om anställningsskydd. Även beträffande formkraven vid uppsägning gäller vad som stadgas i lagen om anställningsskydd.
Uppsägningstid räknas fr o m dagen efter den dag då uppsägningen skett.
Om arbetstagare slutar sin anställning utan att iakttaga bestämd uppsägningstid, är arbetsgivaren berättigad att från innestående lön och semesterersättning avdra ett belopp motsvarande arbetstagares lön per dag gånger det antal dagar av uppsägningstiden arbetstagaren ej har tjänstgjort.
Arbetstagare äger vid anställnings upphörande erhålla intyg, angivande tjänstgöringens art och omfattning.
Då arbetstagare uppsäger sin anställning eller permitteras eller uppsägs från anställningen, lämnar arbetsgivaren på begäran arbetsgivarintyg avsett för arbetslöshetskassa.

Anmärkning (gäller inte för anställningar enligt § 3 mom 1 och 2):
För anställningsavtal som ingåtts före 2009-03-01 gäller nedanstående uppsägningstider då arbetsgivaren säger upp anställningen.

Arbetstagare som vid uppsägningen har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren har vid uppsägning från arbetsgivaren rätt till en
uppsägningstid av

2 månader om han har fyllt 25 år
3 "- 30 år
4 "- 35 år
5 "- 40 år
6 "- 45 år

§ 16 Turordning

Överenskommelse får träffas mellan arbetsgivaren och lokal facklig organisation om avvikelse från bestämmelserna om turordning vid uppsägning och permittering respektive företrädesrätt till ny anställning. Hänsyn ska härvid kunna tas till bl a yrkeskvalifikationer.
Begreppet driftsenhet ska, såvida ej annat överenskommes, avse företagets samtliga arbetsplatser på orten ifråga.

Omfattar driftsenheten flera avtalsområden med Svenska Transportarbetareförbundet som part, kan lokal överenskommelse träffas om turordningen ska avse samtliga dessa avtalsområden inom driftsenheten.

§ 17 Lagen om anställningsskydd

Utöver vad som avtalats gäller vad som stadgas i lagen om anställningsskydd.

§ 18 Lagen om facklig förtroendeman

Utöver vad som avtalats gäller vad som stadgas i lagen om facklig förtroendeman.

§ 19 Skadeansvar

För skador som förorsakats av den anställde gäller skadeståndslagen.


§ 20 Yrkes- och arbetsmiljönämnd - TYA

Parterna ansluter sig till den överenskommelse om yrkes- och arbetsmiljönämnd som träffas mellan Allmänna Arbetsgivarförbundet, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Almega Tjänsteföretagen, Flygbranschens
Arbetsgivarförbund, Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF), Sveriges Stuvareförbund (SSF), Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport) kallad Transportfackens yrkes- och
arbetsmiljönämnd (TYA), Bilaga B, (ej intagen i avtalstrycket).

§ 21 Förhandlingsordning

Mom 1

På därom i förväg gjord framställning från vederbörande arbetstagarorganisation är arbetsgivaren skyldig att, då anledning därtill föreligger, förete avlöningslistor samt arbetstidsschema och distributionsmeddelande (följesedel) i de fall sådana förekommer.

Mom 2

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal, vilka under avtalstiden uppstår mellan arbetsgivare och arbetstagare och om vilkas lösning dessa inte kan enas, hänskjutes till parternas organisationer. Sådana tvister ska upptagas till behandling senast tre veckor efter det sådan av den ena sidans organisation skriftligen påyrkats hos den andra sidans organisation.

Mom 3

Beträffande tidsfrister och förhandlingars påkallande och genomförande samt eventuellt väckande av talan vid domstol gäller vad som stadgas i medbestämmandelagen, försåvitt inte annat är stadgat i annan lag till vilken tvistefrågan är hänförlig.

Mom 4

Om part vill anhängiggöra talan hos arbetsdomstolen, ska detta ske inom tre månader efter det organisationsförhandlingar i ärendet förklarats strandade.

Mom 5

Protokoll över förd förhandling ska snarast möjligt upprättas och senast inom en månad från förhandlingsdagen överlämnas för justering.

§ 22 Försäkringar

Följande överenskommelser mellan SAF och LO har antagits att gälla parterna emellan:
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Avgångsbidrag (AGB)
Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) Avtalspension SAF-LO
Trygghetsförsäkring (TFA)
Föräldrapenningtillägg (FPT)

§ 23 Trygghetsöverenskommelsen SAF-LO

Trygghetsöverenskommelsen mellan SAF-LO har antagits att gälla mellan
parterna.

§ 24 Avtalets giltighetstid

Avtalet gäller från och med den 1 april 2016 till och med den 30 juni 2017,
och förlängs därefter ett år i sänder, såvida inte skriftlig uppsägning från
någondera parten sker senast två månader före tiden för avtalets utlöpande.
Om inte nytt avtal har träffats vid giltighetstidens utgång förlängs avtalet
med en ömsesidig uppsägningstid om sju dagar.
Stockholm 2016-06-07
Almega
Tjänsteföretagen                                Svenska Transportarbetareförbundet
Christian Rimmerfeldt                      Jerker Nilsson
Joakim Josefsson4 kommentarer:

 1. Alice:

  Vad är det för avtal som gäller under 2013? Är det fortfarande timlön? Har jag i såna fall rätt att kräva den timlönen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Något nytt avtal är inte undertecknat än, så det gamla är förlängt.

   SDR-företagen betalar ackordslön om man inte begär timlön.
   Man kan begära att området skall tidmätas och då ska fackföreningen och företaget mäta tiden som utdelningen tar och därefter ska betalningen vara i timlön. De har inte rätt att neka tidmätning.

   Radera
 2. Observera att de bästa lönerna gäller tillsvidareanställd utdelare och SDR har i stort sett inga sådana.
  De löner som gäller för de som kallas behovsanställda utdelare är alltså ackordet eller om man begär att få området mätt och då är timlönen på 65 (under 18), 75 kronor (över 18) eller högst 85 kronor (garanterad behovsanställning)

  SvaraRadera
 3. Vem ringer Janne Josefsson? Avtalet är ju slavarbete eller rättare sagt barnarbete utan betalt...

  SvaraRadera